Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej výrobků a zboží

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena online programu a platba
V. Dodací podmínky
VI. Odstoupení od Kupní smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrečná ustanovení

 

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup výrobků a zboží přes webové rozhraní www.zuzana-atanasov.cz provozované Zuzanou Atanasov IČ: 05352941, se sídlem J. Formánka 192, 570 01, Litomyšl, Česká republika, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Litomyšl, pod sp. značkou ZU/16/Tr-750 (dále též jen jako „Prodávající“) a nákupu přes FB stránku Tvořivá nevěsta.

 2. Nákup výrobků a zboží probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem výrobků a zboží nebo s užíváním internetových stránek www.zuzana-atanasov souvisí.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než výrobky a zboží koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním výrobků (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednané výrobky a vy jako Kupující za ně zaplatit dohodnutou cenu).

 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah.

 

II.

Důležité pojmy (definice) 

 1. PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím je: Zuzana Atanasov
  se sídlem/místem podnikání: J. Formánka 192, 57001, Litomyšl
  Kontaktní telefon: 737 960 516
  Adresa pro doručování elektronické pošty: info@zuzana-atanasov.cz

 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.zuzana-atanasov.cz uzavře se mnou , jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí výrobky a zboží. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách http://zuzana-atanasov.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující objednává výrobky přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

 2. POPIS VÝROBKŮ A ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného zboží a výrobků včetně uvedení toho, co obsahují. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Výrobky jsou ruční práce, proto se objednané výrobky mohou mírně lišit oproti prezentaci na fotografiích. Po předchozí domluvě emailem či uvedením v poznámce na objednávce mohou být výrobky upraveny na přání zákazníků.

 3. OBJEDNÁNÍ VÝROBKŮ A ZBOŽÍ. Pro objednání výrobků přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, případně do poznámky napíšete váš požadavek na úpravu barvy výrobku.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Za platné objednávky se považují pouze objednávky vytvořené přes objednávkový formulář. Za objednávku se nepovažuje jakákoli komunikace o úpravě výrobku podle přání zákazníka.
  O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV.

Cena výrobků a zboží a platba

 1. CENA VÝROBKŮ A ZBOŽÍ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena výrobků. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Cena zahrnuje náklady na materiál a jeho pořízení, cenu za práci strávenou výrobou výrobku, cenu za práci spojenou s vystavením a prodejem výrobku a cenu za poštovné a balné. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u výrobku v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu výrobek dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám výrobky a zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává výrobek či zboží v mém vlastnictví.

 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  - bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
  O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte obratem po provedení platby.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

V.

Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ VÝROBKŮ A ZBOŽÍ. Výrobky a zboží je odesíláno po přijetí platby na náš účet. Výrobky jsou odesílány prostřednictvím České pošty. Kupující je o odeslání zboží informován emailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

 2. DODACÍ LHŮTA. Doba dodání se liší u jednotlivých výrobků podle toho, zda jsou skladem nebo je nutné je teprve vyrobit. Orientační doba dodání je uvedena u každého výrobku. U výrobků, které skladem nejsou, je dodací lhůta 2-3 týdny. Doba dodání se může prodloužit v letních měsících během hlavní svatební sezóny. Výrobky jsou odesílány až poté, co je platba připsána na náš bankovní účet.

 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Náklady na dopravu a balné jsou obsaženy v ceně uvedené u jednotlivých výrobků na webovém rozhraní.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy mě prosím informujte elektronicky na info@zuzana-atanasov.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. K žádosti o odstoupení od smlouvy přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi výrobku nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký výrobek jste zakoupili. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

  Za vrácené výrobky či zboží budou dle společné domluvy kupujícímu vráceny peníze nebo bude zboží vyměněno za jiné nebo upraveno.

 2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

 3. Pokud nakupující není zastižen na doručovací adrese a zásilku si nevyzvedne na poště v poštou stanovené lhůtě, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Nakupující má možnost se o zásilku u prodávajícího znovu přihlásit do 14 dnů od vrácení zásilky a po zaplacení dalšího poštovného ji prodávající může zaslat znovu. Po 14 dnech od vrácení zásilky již zaniká nárok kupujícího na vrácení zásilky i peněz.

 

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu výrobku za nový, anebo od smlouvy odstoupit.

 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že výrobek má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku, nebo nesprávným uchováváním či chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě reklamace nám zašlete výrobek zpět na naši adresu uvedenou v čl. II VOP. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Ihned po obdržení zboží obdržíte informaci o jeho přijetí. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno, upraveno nebo bude vrácena kupní cena. K reklamaci přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@zuzana-atanasov.cz.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

IX.

Závěrečná ustanovení 

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2017.